Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.rostu.net

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") internetového obchodu provozovaného Mgr. Terezou Tandlerovou, podnikatelkou nezapsanou v obchodním rejstříku, IČ 88139280, místem podnikání Haškova 797/7, 742 21 Kopřivnice (dále jen "prodávající"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále také obecně jen "kupující"), a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rostu.net (dále jen "webová stránka"). Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále také jen "kupující spotřebitel") ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě, jsou-li nějaká, mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Prodávající je oprávněn, znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti již vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího:

Mgr. Tereza Tandlerová

IČ 88139280

Kontaktní adresa: Haškova 797/7, 742 21 Kopřivnice

Telefon:

E-mail:

2. POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace a vizualizace zboží umístěná ve webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Fotografie či videa zboží mají pouze ilustrační charakter. Prodávající neprojevuje vystavením zboží na webových stránkách vůli být vázán přijetím nabídky, ani tehdy, pokud toto vystavení obsahuje podstatné náležitosti smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Vystavení zboží je výzvou k podávání nabídek, tedy objednávek zboží, které jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové stránky prodávajícího obsahují informace o jednotlivých položkách zboží včetně uvedení jejich cen. Prodávající není plátcem DPH; pokud se jím stane, budou ceny zboží vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží platí po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího.

 3. Webové stránky prodávajícího obsahují rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží; tyto informace platí pouze pro případy, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

 4. Za účelem objednání zboží může kupující prodávajícího kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Za účelem uzavření kupní smlouvy sdělí kupující prodávajícímu především informace:

 • o položkách objednávaného zboží a jejich objednávaném množství (při objednávce učiněné prostřednictvím webových stránek prodávajícího "vloží" kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webových stránek obchodu),

 • jsou-li nabízeny alternativy, pak i volbu způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

(dále společně také jen jako "objednávka").

Fakultativní doplnění individuálních údajů, výtvarných prvků apod. na zboží podle individuálního přání zákazníka je úpravou zboží dle přání zákazníka. V těchto případech neplatí možnost vrácení zboží bez udání důvodu podle čl. 4.2 těchto obchodních podmínek.

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím webových stránek prodávajícího je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku učiněnou prostřednictvím webových stránek prodávajícího odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "DOKONČIT". "; tím vytvoří kupující závaznou objednávku, která jej zavazuje k platbě kupní ceny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 2. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou nebo telefonicky, a to na adresu elektronické pošty či telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zjm. v případech individuální úpravy zboží, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací).

 5. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V tom případě platí nadále uzavřená kupní smlouva. a povinnost kupujícího zboží odebrat a zaplatit jeho cenu.

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající a je dostupná na webové stránce prodávajícího.

 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301945787/2010, vedený u Fio banky (dále jen "účet prodávajícího") s tím, že objednané zboží bude prodávajícím odesláno poté, co bude celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je v případě bezhotovostní platby oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zvolí jiný způsob jejího doručení kupujícímu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM JAKO SPOTŘEBITELEM

 1. Kupující spotřebitel má v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rostu.net

 2. Kupující spotřebitel bere na vědomí výjimky z možnosti odstoupit od smlouvy podle čl. 4.1 shora: Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. V případě, že bude zboží vráceno poškozené či nekompletní, může kupující započíst nárok na náhradu škody vůči vrácení kupní ceny. Míra poškození či znehodnocení zboží bude určena vždy individuálně, stejně jako odpovídající snížená hodnota zboží; o tom bude spotřebitel informován e-mailem na uvedenou elektronickou adresu nebo telefonicky. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě poškození či neúplnosti vráceného zboží odpovídá kupující za škodu na zboží.

 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 7. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě 14 dnů.

 8. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit rovněž prodávající, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího spotřebitele přijal.

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

 1. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případech dohodnutých stranami a dále v případech upravených příslušnými právními předpisy.

 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 3. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, tj. zejména protože objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

 4. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

 5. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží nebo znemožní řádné plnění; trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, oprávněn odstoupit od smlouvy i kupující, pokud ještě zboží nebylo dodáno.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží sjednané vlastnosti, nebo nebyly-li sjednány, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal;

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • je zboží v odpovídajícím množství, a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí a záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy zboží.

 2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu za předpokladu jeho řádného užívání způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.

 3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží je určeno k použití pouze v suchém interiéru jako dekorační předmět. Zboží není hračkou! Je vyrobeno z hořlavého materiálu a nesmí být vystaveno ohni, blízkému zdroji sálavého tepla apod. Zboží rovněž nesmí být vystaveno vlhkému prostředí (umístěno v koupelně apod.), ani přímému slunečnímu záření.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zboží, poškození teplem, vlhkostí, slunečním světlem nebo jiným zdrojem UV záření.

 1. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V této lhůtě je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat nápravu následovně:

  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek, a je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  • Kupující může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo pro větší počet vad (nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže."

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 2. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění, a to v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby. V ostatních případech prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do tří pracovních dní ode dne jejího uplatnění. V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího vyrozumět e-mailem nebo telefonicky rovněž o způsobu vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena ve 30denní lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 4. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o jejím vyřízení, bude kupujícímu účtováno skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den od uplynutí výše uvedené lhůty. O vyřízení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 5. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v dalším řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Za doručovací adresu prodávajícího se dle dohody stran považuje adresa sídla prodávajícího, případně též elektronická adresa prodávajícího info@rostu.net. Za doručovací adresu kupujícího se dle dohody stran považuje adresa kupujícího uvedená v objednávce, případně též elektronická adresa kupujícího uvedená v objednávce.

 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 5. Termín dodání uvádí prodávající u nabízeného zboží anebo je v případě individuální úpravy zboží dohodnut; prodávajícím je potvrzen v potvrzení objednávky. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží anebo který byl dohodnut v případě individuální úpravy zboží oproti potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen to neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky; neučiní-li tak, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Pozdější termín dodání požadovaný kupujícím je závazný až jeho potvrzením ze strany prodávajícího.

 6. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se termín dodání prodlužuje až o 2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravě zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

 7. Zboží je zasíláno prostřednictvím PPL; cena poštovného je účtována s DPH a činí:

při bezhotovostní platbě předem 110 Kč s DPH;


 1. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno obvyklým způsobem v zájmu prevence poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

 2. Odmítne-li kupující převzít zboží zaslané prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných, než zákonných důvodů, odpovídá za škodu tím vzniklou.

 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí, a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího co nejdříve od jeho převzetí.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rostu.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího či na jinou dohodnutou adresu.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. Jestliže smluvní strana poruší svoji smluvní povinnost proto, že jí ve splnění její povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka (včetně epidemie, pandemie, opatření státních orgánů, zjm. krizových či mimořádných opatření, výpadků surovin, materiálu, dodávek či služeb smluvních partnerů postižených takovýmito opatřeními), vzniklá nezávisle na vůli strany, která v příčinné souvislosti s výskytem takové překážky porušila svoji smluvní povinnost, pak má tato strana povinnost, uvědomit o vzniku a trvání této překážky bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Ta smluvní strana, která v důsledku takové překážky porušila svoji smluvní povinnost, není odpovědna za porušení této povinnosti, nenachází se po dobu trvání této překážky v prodlení s plněním povinnosti, ke které je dle smlouvy povinna, a je zproštěna odpovědnosti za škodu i povinnosti zaplatit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti. Strana, která porušila povinnost ze smlouvy, je povinna splnit takovou povinnost v přiměřené lhůtě po odpadnutí překážky.

 6. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 2. Užitím webové stránky internetového obchodu www.rostu.net a uzavřením kupní smlouvy kupující jako subjekt údajů uděluje tímto prodávajícímu jakožto správci údajů souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek "Informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů", která je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.rostu.net. Jakékoli jejich úpravy, odchylky od nich, jejich vynechání či nahrazení jinými obchodními podmínkami nejsou účinné, pokud nebyly prodávajícím výslovně písemně akceptovány.

 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové adrese www.rostu.net a jejich aktuální znění je rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové adrese www.rostu.net. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, což nemá žádný vliv na ustanovení kupní smlouvy, které byly již uzavřeny podle dosavadního znění obchodních podmínek.

 3. Odchylná ujednání prodávajícího a kupujícího výslovně dohodnutá v kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto obchodních podmínek přednost.

 4. Veškeré smluvní vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Je-li kupující cizozemskou osobou, pak strany tímto sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 5. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud prodávajícího. Prodávající však může podat žalobu i k soudu místě příslušnému podle bydliště či sídla kupujícího.

 6. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu, ani ji zatížit právem třetí osoby.

 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 9. Přílohami těchto obchodních podmínek jsou:

Informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy;

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

 1. Tyto obchodní podmínky platí ode dne 1.3.2021.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy;

formulář prosím vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej můžete vložit do zásilky s vráceným zbožím.)


Adresát (prodávající):

Mgr. Tereza Tandlerová

IČ 88139280

Haškova 797/7

742 21 Kopřivnice

E-mail: ____________Oznámení o odstoupení od smlouvy V ________________ dne _______________


Vážení,

oznamuji Vám, že tímto jakožto spotřebitel odstupuji od smlouvy o nákupu zboží uzavřené prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webové stránce www.rostu.net , a to bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku:


Číslo zakázky: ____________________

Zboží: ____________________

Datum objednání zboží: ____________________

Datum převzetí zboží: ____________________

Zboží Vám kompletní a nepoškozené zasílám zpět v samostatné zásilce. Zároveň vás žádám nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy o poukázání kupní ceny ve výši

_______________ Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. _____________________/_________.

S pozdravem

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení: ____________________

Adresa: ____________________

Telefon: ____________________

E-mail: ____________________Podpis spotřebitele ____________________

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v záruční době.

Formulář prosím vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu,

případně jej můžete vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Mgr. Tereza Tandlerová

IČ 88139280

Haškova 797/7

742 21 Kopřivnice

E-mail: ____________

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) V ________________ dne ____________

Níže uvedeného dne jsem ve Vašem internetovém obchodě www.rostu.net koupil zboží:

Číslo zakázky: ____________________

Zboží: ____________________

Kód zboží: ____________________

Datum objednání zboží: ____________________

Datum převzetí zboží: ____________________

Zakoupené zboží však vykazuje tyto vady:

__________________________________________________________________________________

(podrobný popis vady)

Preferuji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

__________________________________________________________________________________

(požadovaný způsob vyřízení reklamace).

Očekávám vyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace a posléze o potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

S pozdravem

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení: ____________________

Adresa: ____________________

Telefon: ____________________

E-mail: ____________________Podpis spotřebitele ____________________

Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

vydané podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

Výrobce: Mgr. Tereza Tandlerová, IČ 88139280, Haškova 797/7, 742 21 Kopřivnice


Výrobek: Dětský dřevěný metr


Výrobce prohlašuje, že uvedený výrobek splňuje ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v § 3 odst. 1. písm. a) zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Tento výrobek je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu jeho použitelnosti, není-li výrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zákona 102/2001 Sb. bezpečný. Ve smyslu výše uvedeného zákona byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s požadavky na jejich bezpečnost.

Podmínky použití výrobku:


Výrobek je určen k použití pouze v suchém interiéru jako dekorační předmět. Výrobek není dětskou hračkou!

Jelikož je výrobek vyroben z hořlavého materiálu, nesmí být vystaven ohni, blízkému zdroji sálavého tepla apod.

Výrobek je třeba řádně připevnit na zeď, aby připevnění odolalo i zátěži. Kotvicí materiál není součástí dodávky.